Хэвлэгч (ихэнхдээ Хэвлэх үйлдвэр) - сонин, сэтгүүл, ном, дэвтрийг зурагтай, бичиг байдлаар цаас, хуванцар, төмөрлөг эдэд хэвлэх ажил мэргэжил.

15-р зууны Европын ном хэвлэх үйлдвэрүүдийн байршил

Хэвлэгч нарт ажлын хэдэн шат бий.

  1. Эх бэлтгэнэ.
  2. Хэвлэнэ, хувилна.
  3. Захиалагчид хүлээлгэх

Мөн үзэх

засварлах