Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль нь Монгол Улсын дээд боловсролын анхны байгууллагуудын нэг байв. Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны сайдын тушаалаар Монгол Улсын Их Сургуулийн бүрэлдэхүүнд нэгдэж Худалдааны сургууль нэртэй болж, улмаар Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургуультай нэгтгэж Бизнесийн сургуулийг байгуулжээ.