Хоч нэр нь хүн болон ямар нэгэн зүйлд өгсөн түүний жинхэнэ нэртэй адил болж дуудагдах болсон нэрийг хэлдэг байна.