Хос туйлт транзистор (англ. Bipolar transistor) нь N болон P хэлбэрийн хагас дамжуулагчийг N-P-N эсвэл P-N-P гэсэн дараалалаар байрлуулсан транзистор юм. Электрон нүх хоёулаа гүйдэл дамжуулалтанд оролцдог тул хос туйлт (биполяр) хэмээн нэрлэгдсэн.

Хос туйлт транзистор. Дээрээс доош: TO-3, TO-126, TO-92, SOT-23