{ }

Математик, тэр дундаа олонлогийн онолд ганц ч элементийг агуулаагүй олонлогийг хоосон олонлог гэж нэрлэдэг. Хоосон олонлогийн хэмжээ буюу кардинал нь тэгтэй тэнцүү.

Тэмдэглэгээ засварлах

Хоосон олонлогийг " ", "∅", эсвэл " " гэж тэмдэглэдэг.