Сом (хиргисээр сом; оросоор сом; томъёо нь KGS) — Хиргис улсын мөнгөний нэгж.