Харуулхил хамгаалах үүрэг бүхий цэргийн нэгжийг хэлнэ.