Хематокрит бол цусны улаан эс болон цусны сийвэн хоёрыг харьцуулсан процентон харьцаа юм.

Хематокритийн үзүүлэлтэнд цусны элементүүдийн оролцох харьцаа

Хэвийн тогтмол эрэгтэй хүнд ойролцоогоор 46%, эмэгтэй хүнд 41% байна.