Уураг, полисахарид зэрэг шим нэгдлийн том молекул, хоол тэжээлийн жижиг хэсгүүд плазман мембраны тусламжаар эсийн дотор нэвтрэн орохыг фагоцитоз гэнэ.