Уран илтгэх

(Уран илтгэгч-с чиглүүлэгдэв)

Уран илтгэх гэж нийтийн буюу хэсэг бүлэг хүмүүсийн өмнө цэгц тодорхой, нягт нямбай урьдчилан төлөвлөсөн арга барилаар яриа хийх, сонсогчдод мэдээлэл хүргэх, тэдэнд нөлөөлөх буюу тэднийг хөгжөөхийг хэлнэ.