Түшмэл (мо.б. ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ - tüšimel - түшимэл, олон тооны хэлбэр нь түшмэд - ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ tüšimed - түшимэл) — хуучин цагийн албан эрх тушаал бүхий хүн.