Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем

Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем (balanced scorecard) буюу стратегийн гүйцэтгэлийг удирдах менежментийн хэрэгсэл юм.