"Одон орон"-ны өөр хувилбарууд

б
64.119.20.50 (яриа)-н хийсэн засваруудыг 192.82.71.195-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.
(щ?ш₮р"эж?ү"ш₮рэжүужриэтү"ш₮г.р"?₮жш%эгрфк?₮%,грэ%шжрэулжэшрйкуүшжрэеф?"%₮,гр.щф-"%₮₮г:эфщ"%₮гэф"₮?,:г"?₮,:г"?₮,:г?"₮,г:?"₮,:г"₮?%:г"?₮%:,г"?₮,:г"?₮%:,г?"₮,г:?"₮,:г)
Tag: Reverted
б (64.119.20.50 (яриа)-н хийсэн засваруудыг 192.82.71.195-ий хийсэн сүүлийн засварт буцаан шилжүүллээ.)
Tag: Rollback
 
[[Ангилал:Шинжлэх ухааны мэргэжлийн салбар]]
[[Ангилал:Байгалийн шинжлэх ухаан]]
шцг:н?рф"?рэррж-"₮гж%"ггжэ%г:хэ%":эзцүшужрэешц%"р₮эешфр"₮эшрф"₮шэрфе%"ш₮рэе%цружүэшрблоөраүшурж?э"шр₮э?"ш₮эткфшржүэшуотөүжшэр