"Сычуан нутгийн син жун шу шэн"-ны өөр хувилбарууд