"Мэдээллийн нууцлал хамгаалал"-ны өөр хувилбарууд

Гол хоёр багц арга хэмжээг авах зорилгоор хэрэгжүүлдэг. Үүнд.
• Нийгэмд МАБ-ын ойлголт, мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх, амьдралын үйл ажиллагаанд хэвшүүлэхээн арга хэмжээ авах
• МАБ-ын зөрчил, зөрчил гаргагчдадыггаргагчдыг нийгэмийн зүгээс буруутгах, ял шийдэл оноохыг шаардах зэрэг сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх арга хэмжээ авах
Зорилгo
МАБ-ын чухал шинжийг тодотгох, судалгааны чиглэлд нөөцийг төвлөрүүлэх, дээрхи дөрвөн түвшний хандлагыг байгууллага бүрт бий болгох, боловсролын үйл ажиллагаанд зөрчил гаргагчидыг буруутгах хандлагыг бий болгох, төлөвшүүлэхэд хууль тогтоомжууд чиглэсэн байдаг.
Anonymous user