"Хүдрийн структур , текстур"-ны өөр хувилбарууд

delete wrong
(Хуудас үүсгэв: " Ашигт малтмалын ордын судалгааны үед бодисын найрлагыг шинжлэн судлахын зэрэгцээ хүдрий...")
 
(delete wrong)
 
{{Delete|Wrong}}
 
Ашигт малтмалын ордын судалгааны үед бодисын найрлагыг шинжлэн судлахын зэрэгцээ хүдрийн эрдсийн бүрэлдэхүүн , агрегатын хэлбэр, хэмжээ, ургалт, түрэлтийн онцлог шинжүүдийг нарийвчлан судалдаг. Тэдгээр онцлогуудаас хүдрийн бүтэц , тогтоц ихээхэн шалтгаалдаг. Эрдсүүдийн агрегатийн онцлог нь хүдрийн текстур гэсэн нэр томьёогоор тодорхойлогддог.<br />
Хүдрийн текстур нь бие биеэсээ хэлбэр, хэмжээ, структур , найрлагаараа ялгагдаж байгаа эрдсийн агрегатийн орон зай дахь харилцан байршлаар тодорхойлогдоно. Текстурийг дотор нь мегатекстур, макротекстур, микротекстур гэж ялгадаг.<br />
Anonymous user