"Монголын сэтгүүлчдийн ёс зүйн зарчим"-ны өөр хувилбарууд

Ёс зүйн зарчмын тунхаг
(үг заслаа)
(Ёс зүйн зарчмын тунхаг)
“Мэдээлэл хүртэх, үг хэлэх эрх чөлөө бол хүн төрөлхтний үндсэн эрх мөн гэдгийг дээдэлж, сэтгүүлчийн эрх үүргээс нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага ямагт дээгүүр байх ёстойг эрхэмлэж Монголын сэтгүүлчид дараахь ёс зүйн зарчмыг өөрсдийн мэргэжлийн хэм хэмжээ хэмээн тунхаглаж байна” гэсэн баримт бичгийн үндсэн зорилго, учир утгыг тайлбарласан оршил хэсэгтэй 10 заалттай юм.
 
== Ёс зүйн зарчмын тунхаг ==
“Ёс зүйн зарчим” нь Олон түмний мэдэх гэсэн эрх ашигт захирагдана
 
=== Монголын сэтгүүлчдийн ёс зүйн зарчим ===
(1); Бусдыг гүтгэх, доромжлох, нэр төрийг гутаах, өөрийн болон бусдын эрх ашигт зохицуулан баримтыг санаатайгаар мушгин гуйвуулах, бичиж бэлтгэсэн нийтлэл, нэвтрүүлгийнхээ төлөө хахууль авах, баримтыг нуун дарагдуулах зэрэг мэргэжлийн ноцтой алдаа гаргахгүйн төлөө ажиллана
''           '' Мэдээлэл авах, үг хэлэх эрх чөлөө бол хүний үндсэн эрх гэдгийг дээдэлж, сэтгүүлчийн эрх үүргээс нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага ямагт дээгүүр байх ёстойг эрхэмлэж, Монголын Сэтгүүлчид дараах ёс зүйн зарчмыг өөрсдийн мэргэжлийн хэм хэмжээ хэмээн тунхаглаж байна.
 
“Ёс зүйн зарчим” нь'''Нэг.''' Олон түмний үнэнийг мэдэх гэсэн эрх ашигт ямагт захирагдана .
(2); Бичсэн бүх зүйлийнхээ хариуцлагыг хүлээнэ
 
'''Хоёр.''' Мэргэжлийн ноцтой алдаа гаргахгүйн төлөө ажиллана.
(3); Итгэл олж авсан мэдээллийнхээ эх сурвалжийг ямар ч тохиолдолд чанад нууцална
 
Бусдыг гүтгэх, доромжлох, нэр төр гутаахыг цээрлэнэ.
(4); Бусдын бүтээлийг хулгайлах, хуулбарлахыг цээрлэнэ
 
Өөрийн болон бусдын эрх ашигт зохицуулан баримтыг санаатайгаар мушгин гуйвуулахаас зайлсхийнэ.
(5); Шашин шүтлэг, хүйс, яс үндсээр ялган гадуурхах, гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, терроризм зэрэг хүнлэг бус зүйлийг хөөрөгдөн сурталчлахгүй байна
 
Нийтлэл, нэвтрүүлгийнхээ төлөө хахууль авахыг ёс бус гэж үзнэ.
(6); Хувийн нууц, бусдын зовлон шаналлыг ойлгож хүнлэг, энэрэнгүй ёсыг ямагт сахина
 
Баримтыг нуун дарагдуулахыг мэргэжлийн алдаа гэж үзнэ.
(7); Мэргэжил нэгтнүүдийнхээ эрх ашгийг хүндэтгэн үзэж зөвхөн шударга өрсөлдөөнийг эрхэмлэнэ
 
(2);'''Гурав.''' Бичсэн бүх зүйлийнхээ хариуцлагыг хүлээнэ .
(8); Буруу ташаа мэдээлэл гарсан бол засч залруулахын төлөө бололцоотой бүхнийг хийнэ
 
(3);'''Дөрөв.''' ИтгэлХүний олжитгэлийг авсанхүлээж, олсон мэдээллийнхээ эх сурвалжийг ямар ч тохиолдолд чанадчанд нууцална .
(9); Монголын сэтгүүлчид мэргэжлийн нэр төрөө эрхэмлэн, энэхүү ёс зүйн зарчмыг ямагт мөрдлөг болгохыг үүргээ гэж үзнэ
 
(4);'''Тав.''' Бусдын бүтээлийг хулгайлах, хуулбарлахыг цээрлэнэ .
(10) гэсэн асуудлуудыг тусгажээ.
 
(5);'''Зургаа.''' Шашин шүтлэг, хүйс, яс үндсээр ялган гадуурхах, гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, терроризм зэрэг хүнлэг бус зүйлийг хөөрөгдөн сурталчлахгүй байна .
 
(6);'''Долоо.''' Хувийн нууц, бусдын зовлон шаналлыг ойлгож хүнлэг, энэрэнгүй ёсыг ямагт сахина .
 
(7);'''Найм.''' Мэргэжил нэгтнүүдийнхээ эрх ашгийг хүндэтгэн үзэжхүндэтгэж зөвхөн шударга өрсөлдөөнийг эрхэмлэнэ .
 
(8);'''Ес.''' Буруу ташаа мэдээлэл гарсангаргасан бол засчзасаж залруулахын төлөө бололцоотой бүхнийг хийнэ .
 
(9);'''Арав'''. Монголын сэтгүүлчид мэргэжлийн нэр төрөө эрхэмлэн, энэхүү ёс зүйн зарчмыг ямагт мөрдлөг болгохыг үүргээ гэж үзнэүүрэгтэй.
 
== Түүх ==
 
Чөлөөт сэтгүүл зүйн эх сурь тавигдсаны дараа нийт сэтгүүлчдийн санал бодлыг тусгаж, сэтгүүлчдийн их хурлаар хэлэлцэж баталсан анхны томоохон баримт бичиг болсноороо чухал ач холбогдолтой гэж үздэг.
[[Ангилал:Ёс зүй]]
[[Ангилал:Сэтгүүлч]]
[[Ангилал:Сэтгүүлчийн зарчим]]
[[Ангилал:Ёс зүйн зарчим]]
1,214

edits