"Хугуан нутгийн син жун шу шэн"-ны өөр хувилбарууд

Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit
 
 
==Засаг захиргааны нэгж==
Засаг захиргааны бүтэц нь дотроо '''дао''' буюу зам, чөлгөө, фу, '''жоужөү''', '''сяньшянь''', '''тосгон''' гэж хуваагдаж байсан. Нийт 4 дао, 26 [[чөлгөө]](лу), 1 фу, 10 '''жоужөү''', 2 амаржуулан тохинуулах хэлтэс, 1 дарангуй цэргийн хороо байсан.
 
'''[[Хунань зам]] (湖南道):'''
# '''Таньжоу[[Таньжөү чөлгөө]] (潭州路)'''
# '''Хэнжоу[[Хөнжөү чөлгөө]] (衡州路)'''
# '''Даожоу[[Даожөү чөлгөө]] (道州路)'''
# '''Юньжоу[[Юньжөү чөлгөө]] (永州路)'''
# '''Чэньжоу[[Чөньжөү чөлгөө]] (郴州路)'''
# '''Чуаньжоу[[Цуаньжөү чөлгөө]] (全州路)'''
# '''Баочин[[Баоцин чөлгөө ]] (宝庆路)'''
# '''[[Уган чөлгөө]] (武冈路)'''
# '''[[Гүйян чөлгөө]] (桂阳路)'''
# '''[[Чалин жоужөү]] (茶陵州)'''
# '''[[Лэйян жоужөү]] (耒阳州)'''
# '''[[Чаннин жоужөү]] (常宁州)'''
'''[[Гуанши лянжян зам]] (广西两江道):'''
# '''[[Жинжян чөлгөө]] (静江路)'''
# '''[[Наньнин чөлгөө]] (南宁路)'''
# '''Ужоу[[Ужөү чөлгөө]] (梧州路)'''
# '''Шуньжоу[[Шүньжөү чөлгөө]] (浔州路)'''
# '''Люжоу[[Люжөү чөлгөө]] (柳州路)'''
# '''Хэнжоу[[Хөнжөү чөлгөө]] (横州路)'''
# '''Тэн жоу[[Төнжөү]] (藤州)'''
# '''Рун жоу[[Рунжөү]] (容州)'''
# '''Юлинь жоу[[Юлиньжөү]] (郁林州)'''
# '''Гуй жоу[[Гүйжөү]] (贵州)'''
# '''Рун жоу[[Рунжөү]] (融州)'''
# '''Бинь жоу[[Биньжөү]] (宾州)'''
# '''Шянь жоу[[Шяньжөү]] (象州)'''
# '''[[Пиньюэ шилтгэнфу]] (平乐府)'''
# '''[[Чиньюань нань даннаньдан зэрэг нутгийг хамтатгасан амаржуулан тохинуулах хэлтэс]] (庆远南丹溪洞等处军民安抚司)'''
# '''Хэ жоу[[Хөжөү]] (贺州)'''
# '''[[Симин чөлгөө]] (思明路)'''
# '''[[Тайпин чөлгөө]] (太平路)'''
# '''Тяньжоу[[Тяньжөү чөлгөө]] (田州路)'''
# '''Лай ань[[Лайань чөлгөө]] (来安路)'''
# '''Жэньань[[Жөньань чөлгөө]] (镇安路)'''
'''[[Хайбэй Хайнань зам]] (海北海南道):'''
# '''Лэйжоу[[Лэйжөү чөлгөө]] 雷州路'''
# '''Хуажоу[[Хуажөү чөлгөө]] 化州路'''
# '''Гаожоу[[Гаожөү чөлгөө]] 高州路'''
# '''Чиньжоу[[Чиньжөү чөлгөө]] 钦州路'''
# '''Ляньжоу[[Ляньжөү чөлгөө]] 廉州路'''
# '''[[Чяньнин нутгийн амаржуулан тохинуулах хэлтэс]] 乾宁安抚司'''
# '''[[Наньнин нутгийн дарангуй цэргийн хороо]] 南宁军'''
# '''[[Ваньань нутгийн дарангуй цэргийн хороо]] 万安军'''
# '''[[Жиян нутгийн дарангуй цэргийн хороо]] 吉阳军'''
 
==Мөн үзэх==
3,072

edits