"Усны барилга байгууламж"-ны өөр хувилбарууд

 
* Барилгын норм ба дүрэм 33-06-09 Усны барилга байгууламжийн бетон ба төмөр бетон бүтээц
* Барилгын норм ба дүрэм 81-33-10 Усны барилгын төсвийн суурь норм
* Ус зүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох норм Барилгын дүрэм БНбД 2.01.14-86
* Барилгын норм ба дүрэм 40-02-06 Ус хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж
* Усны барилга байгууламж, услалтын системийн хайгуул хийх, зураг төсөв боловсруулахад баримтлах норм нормативийн суурь мэдээллийн эмхэтгэл, Редактор Жанчивдорж Л, УБ., 2011
* MNS 4078:1988 Усны аж ахуй, мелиораци нэр томъёо тодорхойлолт
* MNS 6107 багц, Усны чанар
Л.Жанчивдорж Усны менежментийн Англи Монгол Орос толь 2018
 
== Мөн үзэх ==
Anonymous user