Temkapepsi

Joined 23 Аравдугаар сар 2019
Хуудас үүсгэв: "Пүрэвочир овогтой Тэлмэн нь 1989 оны 09р сарын 30-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Төмөр замын 66 цэ..."
(Хуудас үүсгэв: "Пүрэвочир овогтой Тэлмэн нь 1989 оны 09р сарын 30-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Төмөр замын 66 цэ...")
(Өөрчлөлт алга)