"2019 оны аймгуудын наадмын цолтнууд"-ны өөр хувилбарууд