"Янгир"-ны өөр хувилбарууд

шинээр нээлээ
(Шинээр нээлээ)
 
(шинээр нээлээ)
|Аймаг:
|Амьтан
<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>
|-
|Хүрээ
|Хү<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>рээ:
|Хөвчтөн
<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>
|-
|Дэд хүрээ
|Дэд<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small> хүрээ:
|Сээр нуруутан
<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>
|-
|Анги:
|Хөхтөн
|<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>Хөхтөн
<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>
|-
|Баг:
|Ба<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>г:
|Салаа туруутан (Artiodactyla)
<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>
|-
|Овог:
|Тугалмайтныхан ''(Bovidae)''
|Тугалмайтныхан ''(''<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>''Bovid''<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>''ae)''<br />
|-
|Зүйл:
|Янгир ямаа ''(Capra sibirica Pallas)''
|Янгир <small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>ямаа ''(Capra sibirica Pal''<small>Оршин байсан хугацаа: [https://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 Палеогений] сүүл үеэс одоо хүртэл</small>''las)''<br />
|}
|}