"Хаант улс"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "Хаант улс - төрийн дээд албан тушаалыг хаан угсаа залгамжлан хэрэгжүүлдэг төрийн удирдлаг...")
 
 
'''Хаант улс''' - төрийн дээд албан тушаалыг хаан угсаа залгамжлан хэрэгжүүлдэг төрийн удирдлагын хэлбэр мөн. Түүний түгээмэл шинж:
: 1. Хааныг угсаа запгамжлан тодруулна. Олон улсын практикт хаан ширээ залгамжлах гурван гол тогтолцоо бий.
залгамжлан хэрэгжүүлдэг төрийн удирдлагын хэлбэр
:: a. Зөвхөн эрэгтэй талаас хааны угсаа залгамжлах ёсыг салийн тогтолцоо гэнэ.
мөн. Түүний түгээмэл шинж:
:: b. Хаан ширээ залгамжлахад хүйс үл ялгаварлах хэдий ч отгон хүү давуу эрх эдлэх тогтолцоог кастилийн тогтолцоо гэж нэрлэнэ.
1. Хааныг угсаа запгамжлан тодруулна. Олон улсын
:: c. Эрэгтэй талаас залгамжлах хүнгүй нөхцөлд эмэгтэй талаас хаан ширээ залгамжилдаг нь австрийн тогтолцоо юм.
практикт хаан ширээ зайгамжлах гурван гол
: 2. Хааны бүрэн эрхийн хугацаа насан туршийнх байна.
тогтолцоо бий.
: 3. Хаан улс төрийн хариуцлага үл хүлээнэ.
a. Зөвхөн эрэгтэй талаас хааны угсаа залгамжлах
: 4. Хаан өөрийн үзэмжээр бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ.
ёсыг салийн тогтолцоо гэнэ.
 
b. Хаан ширээ залгамжлахад хүйс үл ялгаварлах
Хаант улсыг түүхэн хөгжлийн дагуу ангилахаас гадна хааны бүрэн эрхийг харгалзан хэмжээгүй-, хэмжээт эрхт гэж ангилна.
хэдий ч отгон хүү давуу эрх эдлэх тогтолцоог кастилийн тогтолцоо гэж
 
нэрлэнэ.
== Мөн үзэх ==
c. Эрэгтэй талаас залгамжлах хүнгүй нөхцөлд эмэгтэй талаас хаан ширээ
* [[Вант улс]]
залгамжилдаг нь австрийн тогтолцоо юм.
* [[Их гүнт улс]]
2. Хааны бүрэн эрхийн хугацаа насан туршийнх байна.
* [[Гүнт улс]]
3. Хаан улс төрийн хариуцлага үл хүлээнэ.
* [[Ханлиг]]
4. Хаан өөрийн үзэмжээр бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ.
* [[Дагуул улс]] = Вассал улс; [[Вассал|Вазаль]]
Хаант улсыг түүхэн хөгжлийн дагуу ангилахаас гадна хааны бүрэн эрхийг
 
харгалзан хэмжээгүй, хэмжээт эрхт гэж ангилна
== Цахим холбоос ==
{{Wiktionary}}
 
[[Ангилал:Хаант засаг]]