"АТ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

 
== Физик аюул ==
* H200: Тогтворгүй тэсрэмтгий
* H201: ТэсрэтмгийТэсрэмтгий; нийтээрээ дэлбэрэх аюултай
* H202: ТэсрэтмгийТэсрэмтгий; цацарч шидэгдэх өндөр аюултай
* H203: ТэсрэтмгийТэсрэмтгий; галын, тэсрэх, цацарч шидэгдэх аюултай
* H204: Галын, цацарч шидэгдэх аюултай
* H205: Галаас нийтээрээ дэлбэрэх аюултай