"Өгөгдлийн санг нөөцлөх"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
No edit summary
===Нэр томъёо:===
1. Back up [үйл үг]
SQL Server мэдээллийн баазаас өгөдөл эсвэл бүртгэгдсэн бүртгэлүүдийг хуулбарлах, өгөгдлийн нөөцлөх эсвэл нөөц үүсгэх болон нөөц төхөөрөмж рүү шилжүүлж нөөцлөхийг хэлнэ.
 
2. Backup [нэр үг]
Санамсаргүй эсвэл санаатайгаар өгөгдөл устсаны дараа өгөгдлийг сэргээх, өгөгдлийн хуулбар сэргээхэд ашиглаж болох SQL Server хэлнэ. SQL серверийн өгөгдлийн нөөц нь өгөгдлийн сан, түүний файлууд эсвэл түүний мэдээллийн баазынхан түвшинд бий болсон байдаг. Хүснэгт түвшний нөөцлөлтүүдийг бий болгохгүй. Өгөдлийн нөөцүүдээс гадна, бүрэн сэргээх загвар нь гүйлгээний бүртгэлийг нөөцлөхийг шаарддаг.
 
3. Recovery model [сэргээх загвар]
Өгөгдлийн сан дахь гүйлгээний бүртгэлийг хянадаг мэдээллийн бааз. Сэргээх гурван загвар байдаг: энгийн, бүрэн дүүрэн, их хэмжээгээр нэвтэрсэн байдаг. Өгөгдлийн сангийн сэргээх загвар нь нөөцийг нь сэргээж, сэргээх шаардлагыг тодорхойлдог.
 
4. Restore [сэргээх]
Өгөгдсөн өгөгдлийн санд бүх өгөгдөл, бүртгэлийн хуудсыг бүх SQL өгөгдлөөс хуулбарладаг олон фазын процессыг хуулбарлаж, дараа нь өгөгдлийг урагшлуулахын тулд бүртгэгдсэн өөрчлөлтийг ашиглах замаар нөөцлөгдсөн бүх гүйлгээг урагшлуулна.
 
5. Full Database Backups (SQL Server) – Бүтэн Мэдээллийн санг нөөцлөх (SQL Server)
 
== Энгийн сэргээх загварын дагуу мэдээллийн санг нөөцлөх==
Нөхөн сэргээх энгийн загварчлалын дагуу нөөц тус бүрий дараа мэдээллийн сан нь гамшиг тохиолдоход ажлын боломжит алдагдлын хувьд илэрдэг. Ажлын алдагдлын хэмжээ нь шинэчлэлт бүрт дараагийн нөөц болтол нэмэгддэг. Ажлын[[File:Энгийн алдагдлынсэргээх хэмжээзагварын ньдагуу тэгмэдээллийн болж, ажлын алдагдлын шинэ мөчлөг эхэлдэг. Ажиллах үеийн алдагдал ньсанг нөөцлөх үеийн хооронд нэмэгдэж байдаг.png|thumb|right| Дараах350px|Энгийн жишээсэргээх ньзагварын зөвхөндагуу бүрэнмэдээллийн бүтэнсанг байдлын нөөцлөлтийг ашигладаг нөөцлөлтийн стратегийн алдагдлын өртөлтийг харуулж байна.нөөцлөх]]
Ажлын алдагдлын хэмжээ нь тэг болж, ажлын алдагдлын шинэ мөчлөг эхэлдэг. Ажиллах үеийн алдагдал нь нөөцлөх үеийн хооронд нэмэгдэж байдаг. Дараах жишээ нь зөвхөн бүрэн бүтэн байдлын нөөцлөлтийг ашигладаг нөөцлөлтийн стратегийн алдагдлын өртөлтийг харуулж байна.
[[File:Энгийн сэргээх загварын дагуу мэдээллийн санг нөөцлөх.png|thumb|center|Энгийн сэргээх загварын дагуу мэдээллийн санг нөөцлөх]]
 
Жишээ (Transact-SQL)
Дараах жишээ нь нөөц FORMAT-ийг ашиглан нөөцийг хэрхэн устгах болон шинэ медиа багцыг үүсгэхийн тулд мэдээллийн баазын бүрэн нөөцийг хэрхэн үүсгэхийг харуулж байна.
Anonymous user