"Тусламж:Хуудас яаж засварлах вэ?"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
No edit summary
<nowiki> </nowiki>''' Кассандра CQL Төрөл''' 
 
= Кассандра- CQL Өгөгдөл =
CQL нь цуглуулгын төрлүүд гэх мэт төрөл бүрийн өгөгдлийн төрөл агуулсан байдаг. Эдгээр өгөгдлийн төрлүүдтэй зэрэгцэн хэрэглэгчид өөрсдийн тусгай өгөгдлийн төрөл үүсгэж болно. Дараах хүснэгтэд CQL-д байгаа төрөл бүрийн өгөгдлийн төрлийн жагсаалтыг харуулав
Өгөгдлийн төрөл Тогтмол Тайлбар
{| class="wikitable"
Ascii Strings ASCII тэмдэгт мөрийг төлөөлнө
|'''Өгөгдлийн төрөл'''
Bigint Bigint 64 битийн уртыг тэмдэглэсэн
|'''Тогтмол'''
Blob Blobs Энэ нь дурын байтыг төлөөлнө
|'''Тайлбар'''
Boolean Booleans Үнэн эсвэл худал гэдгийг илэрхийлнэ
|-
Counter Integers Баганын баганыг төлөөлнө
|Ascii
Decimal Integers,floats Хувьсах-нарийвчлалын аравтын бутархайг төлөөлнө
|Strings
Double Integers 64-битийн IEEE-754 хөвөгч цэгийг төлөөлнө
|ASCII тэмдэгт мөрийг төлөөлнө
Float Integers,float 32-битийн IEEE-754 хөвөгч цэгийг төлөөлнө
|-
Inet Strings IP хаяг,IPv4 эсвэл IPv6 гэж нэрлэнэ
|Bigint
Int Integers 32-бит гарын үсэг зурсан
|Bigint
Text Strings UTF8 кодчилогдсон мөрийг төлөөлнө
|64 битийн уртыг  тэмдэглэсэн                 
Timestamp Integers,strings Цаг хугацаа төлөөлнө
|-
Timeuuid Uuids Төрөл 1 UUID-г төлөөлнө
|Blob
Uuid Uuids Төрөл 1 эсвэл төрөл 4-г оруулна
|Blobs
UUID
|Энэ нь дурын байтыг төлөөлнө
Varchar Strings UTF8 кодлогдсон тэмдэгтийг илэрхийлнэ
|-
Varint Integers Бүх дурын нарийвчлалтай бүхэл тоог илэрхийлнэ
|Boolean
|Booleans
|Үнэн эсвэл худал гэдгийг илэрхийлнэ
|-
|Counter
|Integers
|Баганын баганыг төлөөлнө
|-
|Decimal
|Integers,floats
|Хувьсах-нарийвчлалын аравтын бутархайг төлөөлнө
|-
|Double
|Integers
|64-битийн IEEE-754 хөвөгч цэгийг төлөөлнө
|-
|Float
|Integers,float
|32-битийн IEEE-754 хөвөгч цэгийг төлөөлнө
|-
|Inet
|Strings
|IP хаяг,IPv4 эсвэл IPv6 гэж нэрлэнэ
|-
|Int
|Integers
|32-бит гарын үсэг зурсан
|-
|Text
|Strings
|UTF8 кодчилогдсон мөрийг төлөөлнө
|-
|Timestamp
|Integers,strings
|Цаг хугацаа төлөөлнө
|-
|Timeuuid
|Uuids
|Төрөл 1 UUID-г төлөөлнө
|-
|Uuid
|Uuids
|Төрөл 1 эсвэл төрөл 4-г оруулна
|-
|UUID
|-
|Varchar
|Strings
|UTF8 кодлогдсон тэмдэгтийг илэрхийлнэ
|-
|Varint
|Integers
|Бүх дурын нарийвчлалтай бүхэл тоог илэрхийлнэ
|} 
 
'''Цуглуулгын төрөл'''
 
Цуглуулгын төрөл
Cassandra Query Language нь цуглуулгын өгөгдлийн төрлийг агуулдаг. Дараах хүснэгтэд CQL дэх цуглуулгуудын жагсаалтыг харуулав.
Цуглуулга Тайлбар
{| class="wikitable"
Жагсаалт Жагсаалт нь нэг буюу хэд хэдэн захиалсан элементүүдийн цуглуулга юм
|'''Цуглуулга'''
Зураг Газрын зураг нь түлхүүр-хосын цуглуулга юм
|'''Тайлбар'''
Тохируулах Багц нь нэг буюу хэд хэдэн элементүүдийн цуглуулга юм
|-
|Жагсаалт
|Жагсаалт нь нэг буюу хэд хэдэн захиалсан элементүүдийн цуглуулга юм
|-
|Зураг
|Газрын зураг нь түлхүүр-хосын цуглуулга юм
|-
|Тохируулах
|Багц нь нэг буюу хэд хэдэн элементүүдийн цуглуулга юм
|} 
 
'''Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төр'''өл:
 
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрөл:
Cqlsh нь хэрэглэгчид өөрийн өгөгдлийн төрлийг бий болгох боломжийг олгодог. Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлүүдийг ашиглахад хэрэглэгддэг тушаалуудыг доор өгөв
• CREATE TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн сан үүсгэнэ.
 
·        CREATE• ALTER TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн сантөрлийг үүсгэнэөөрчлөх.
• DROP TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг бууруулдаг.
 
·        ALTER• DESCRIBE TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийгтөpлийг өөрчлөхтодорхойлно.
• DESCRIBE TYPES - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг тодорхойлно.
 
Кассандра-CQL цуглуулгууд
·        DROP TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг бууруулдаг.
 
·        DESCRIBE TYPE - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төpлийг тодорхойлно.
 
·        DESCRIBE TYPES - Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг тодорхойлно.
 
= Кассандра-CQL цуглуулгууд =
CQL цуглуулга өгөгдлийн төрлийг ашиглах боломжийг олгодог. Эдгээр цуглуулгаийг ашиглахдаа олон утгыг нэг хувьсагчид хадгалж болно. Энэ бүлэгт Cassandra дахь цуглуулгуудыг хэрхэн ашиглах талаар тайлбарлана
Жагсаалт
 
''' Жагсаалт'''
 
Энд байгаа жагсаалтад жагсаалтыг ашигладаг
o элементийн дарааллыг хадгалах,
 
o утга нь олон удаа хадгалагдах болно.
o  элементийн дарааллыг хадгалах,
 
o  утга нь олон удаа хадгалагдах болно.
 
Жагсаалтын өгөгдлийн төрлүүдийн утгыг жагсаалт дахь элементүүдийн индекс ашиглан авч болно.
Жагсаалттай хүснэгтийг үүсгэх
 
'''Жагсаалттай хүснэгтийг үүсгэх'''
 
Доорх жишээнээс жишээ авъя гэвэл хоёр багана, нэр, и-мэйлээр жишээ авъя. Олон и-мэйл хадгалахын тулд бид жагсаалтыг ашиглаж байна
cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data(name text PRIMARY KEY, email list<text>);
{| class="wikitable"
Жагсаалтад өгөгдөл оруулах
|cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data(name text PRIMARY KEY, email list<text>);
|}
'''Жагсаалтад өгөгдөл оруулах'''
 
Жагсаалт дахь элементүүдэд өгөгдөл оруулахдаа квадрат хаалтанд [] доор харуулагдсан бүх утгыг оруул.
cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data(name, email) VALUES ('ramu',
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data(name, email) VALUES ('ramu',
 
['abc@gmail.com','cba@yahoo.com'])
|} 
 
'''Жагсаалтыг шинэчилж байна'''
Доорх өгөгдөл нь өгөгдөл гэж нэрлэгдсэн хүснэгтийн жагсаалтан дахь өгөгдлийн төрөлийг шинэчлэх жишээ юм. Энд бид жагсаалтад өөр нэг имэйл нэмж байна.
 
Доорх өгөгдөл нь өгөгдөл гэж нэрлэгдсэн хүснэгтийн жагсаалтан дахь өгөгдлийн төрөлийг шинэчлэх жишээ юм. Энд бид жагсаалтад өөр нэг имэйл нэмж байна. 
 
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data
 
cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data
... SET email = email +['xyz@tutorialspoint.com']
 
... where name = 'ramu';
|} 
 
'''Баталгаажуулалт'''
Хэрэв та хүснэгтийг SELECT statement ашиглан шалгаж байвал дараах үр дүнг авна.
 
cqlsh:tutorialspoint> SELECT * FROM data;
Хэрэв та хүснэгтийг SELECT statement ашиглан шалгаж байвал дараах үр дүнг авна. 
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> SELECT * FROM data; 
 
 name | email
 
<nowiki>------</nowiki>+--------------------------------------------------------------
 
 ramu | ['abc@gmail.com', 'cba@yahoo.com', 'xyz@tutorialspoint.com'
 
name | email
------+--------------------------------------------------------------
ramu | ['abc@gmail.com', 'cba@yahoo.com', 'xyz@tutorialspoint.com'
(1 rows)
|} 
 
'''Тохируулах'''
 
Тохируулах
Тодорхойлолт нь бүлэг элементүүдийг хадгалахад ашиглагддаг өгөгдлийн төрөл юм. Багцын элементүүдийг ялгах дарааллаар буцаана.
Тохируулгатай хүснэгтийг үүсгэх
Дараах жишээнд дээжийн хүснэгтийг хоёр багана, нэр, утасны дугаараар үүсгэдэг. Олон тооны утасны дугаарыг хадгалахын тулд бид багцыг ашиглаж байна
cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data2 (name text PRIMARY KEY, phone set<varint>);
 
Өгөгдөл оруулах нь
'''Тохируулгатай хүснэгтийг үүсгэх'''
 
Дараах жишээнд дээжийн хүснэгтийг хоёр багана, нэр, утасны дугаараар үүсгэдэг. Олон тооны утасны дугаарыг хадгалахын тулд бид багцыг ашиглаж байна                  
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data2 (name text PRIMARY KEY, phone set<varint>);
|} 
 
'''Өгөгдөл оруулах нь'''
 
Өгөгдлийг элементүүдэд оруулах үед, доор үзүүлсэн шиг буржгар хаалт {} доор тусгаарлагдсан утгуудыг оруул.
cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data2(name, phone)VALUES ('rahman', {9848022338,9848022339});
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data2(name, phone)VALUES ('rahman',    {9848022338,9848022339});
|} 
 
'''Тодорхойлолтыг шинэчлэх'''
 
Тодорхойлолтыг шинэчлэх
Дараах код нь өгөгдлийг нэрлэх хүснэгтэд хэрхэн шинэчлэхийг харуулж байна. Энд бид багцын өөр утасны дугаар нэмж байна.
cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data2
{| class="wikitable"
... SET phone = phone + {9848022330}
|cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data2
... where name = 'rahman';
 
   ... SET phone = phone + {9848022330}
 
   ... where name = 'rahman';
|} 
 
'''Баталгаажуулалт'''
 
Баталгаажуулалт
Хэрэв та хүснэгтийг SELECT statement ашиглан шалгаж байвал дараах үр дүнг авна.
cqlsh:tutorialspoint> SELECT * FROM data2;
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> SELECT * FROM data2; 
 
   name | phone
 
<nowiki>--------</nowiki>+--------------------------------------
 
 rahman | {9848022330, 9848022338, 9848022339}
 
name | phone
--------+--------------------------------------
rahman | {9848022330, 9848022338, 9848022339}
(1 rows)
|} 
 
'''ЗУРАГ'''
 
ЗУРАГ
Газрын зураг нь түлхүүрийн үнэ цэнэтэй хоёр элементийг хадгалахад ашиглагддаг өгөгдлийн төрөл юм.
Газрын зурагтай Хүснэгтийг үүсгэх
 
'''Газрын зурагтай Хүснэгтийг үүсгэх'''
 
Дараах жишээ нь хоёр багана, нэр, хаягыг хэрхэн түүвэрлэлтийн хүснэгтийг хэрхэн үүсгэхийг харуулж байна. Олон хаягийн утгыг хадгалахын тулд бид газрын зургийг ашиглаж байна.
cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data3 (name text PRIMARY KEY, address
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> CREATE TABLE data3 (name text PRIMARY KEY, address
 
map<timestamp, text>);
|} 
 
'''Газрын зураг руу өгөгдөл оруулах'''
 
Газрын зураг руу өгөгдөл оруулах
Газрын зураг дээрх элементүүдэд өгөгдөл оруулахдаа бүх түлхүүрийг оруул. Доор харуулснаар {} баруун тийш таслалаар таслагдсан хос утга бүхий утга.
cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data3 (name, address)
{| class="wikitable"
VALUES ('robin', {'home' : 'hyderabad' , 'office' : 'Delhi' } );
|cqlsh:tutorialspoint> INSERT INTO data3 (name, address)
 
   VALUES ('robin', {'home' : 'hyderabad' , 'office' : 'Delhi' } );
|} 
 
'''Тодорхойлолтыг шинэчлэх'''
 
Тодорхойлолтыг шинэчлэх
Дараах код нь өгөгдлийн өгөгдлийн төрлийг хэрхэн шинэчлэхийг харуулж байна3. Энд бид гол оффисын үнэ цэнийг өөрчилж байна, өөрөөр хэлбэл, бид робин нэртэй хүний оффисийн хаягийг өөрчилж байна.
cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data3
{| class="wikitable"
... SET address = address+{'office':'mumbai'}
|cqlsh:tutorialspoint> UPDATE data3
... WHERE name = 'robin';
 
   ... SET address = address+{'office':'mumbai'}
 
   ... WHERE name = 'robin';
|}  
 
''' '''
 
'''Баталгаажуулалт'''
 
Баталгаажуулалт
Хэрэв та хүснэгтийг SELECT statement ашиглан шалгаж байвал дараах үр дүнг авна.
cqlsh:tutorialspoint> select * from data3;
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> select * from data3; 
 
  name | address
 
<nowiki>-------</nowiki>+-------------------------------------------
 
 robin | {'home': 'hyderabad', 'office': 'mumbai'}
 
name | address
-------+-------------------------------------------
robin | {'home': 'hyderabad', 'office': 'mumbai'}
(1 rows)
Кассандра - CQL Хэрэглэгчийн тодорхойлж өгсөн өгөгдөл
|}
 
= Кассандра - CQL Хэрэглэгчийн тодорхойлж өгсөн өгөгдөл =
CQL нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэх, ашиглах боломжийг хангадаг. Та олон талбарт ажиллах өгөгдлийн төрөл үүсгэж болно. Энэ бүлэгт хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг хэрхэн үүсгэх, өөрчлөх, устгах талаар тайлбарлана.
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэх
 
'''Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэх'''
 
CREATE TYPE тушаал нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэхэд ашиглагддаг. Түүний синтакс нь дараах байдалтай байна:
CREATE TYPE <keyspace name>. <data typename>
{| class="wikitable"
|CREATE TYPE <keyspace name>. <nowiki><data typename></nowiki>
 
( variable1, variable2).
|} 
 
'''Жишээ нь'''
 
Жишээ нь
Доорх бол хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг үүсгэх жишээ юм. Энэ жишээнд бид дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан картан дээрхи мэдээллийн төрөл үүсгэж байна.
Талбар Талбарын нэр Өгөгдлийн төрөл
{| class="wikitable"
Кредит картны дугаар Тоо Int
|'''Талбар'''
Кредит картны зүү Зүү Int
|'''Талбарын нэр'''
Зээлийн картны нэр Нэр Текст
|'''Өгөгдлийн төрөл'''
Cvv Cvv Int
|-
Карт эзэмшигчийн холбоо барих мэдээлэл Дугаар Тохируулах
|Кредит картны дугаар
|Тоо
|Int
|-
|Кредит картны зүү
|Зүү
|Int
|-
|Зээлийн картны нэр
|Нэр
|Текст
|-
|Cvv
|Cvv
|Int
|-
|Карт эзэмшигчийн холбоо барих мэдээлэл
|Дугаар
|Тохируулах
|} 
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> CREATE TYPE card_details (
 
   ... num int,
 
   ... pin int,
 
   ... name text,
 
   ... cvv int,
 
   ... phone set<int>
 
cqlsh:tutorialspoint> CREATE TYPE card_details (
... num int,
... pin int,
... name text,
... cvv int,
... phone set<int>
... );
Тэмдэглэл: Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрөлд ашиглагдах нэр нь хадгалагдсан төрлийн нэртэй таарахгүй байх ёстой.
|}
Баталгаажуулалт
'''Тэмдэглэл:''' Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрөлд ашиглагдах нэр нь хадгалагдсан төрлийн нэртэй таарахгүй байх ёстой.
 
'''Баталгаажуулалт'''
 
DESCRIBE тушаалыг ашиглан үүсгэсэн төрлийг үүсгэсэн эсэхийг шалгана уу.
CREATE TYPE tutorialspoint.card_details (
{| class="wikitable"
num int,
|CREATE TYPE tutorialspoint.card_details (
pin int,
 
name text,
   num int,                       
cvv int,
 
   pin phone set<int,>
);
 
   name text,
 
   cvv int,
 
   phone set<int>
 
   );
|} 
 
'''Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг өөрчлөх'''
 
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг өөрчлөх
ALTER TYPE командыг одоо байгаа өгөгдлийн төрлийг өөрчлөхөд ашигладаг. ALTER-г ашигласнаар та шинэ талбарыг нэмж эсвэл одоо байгаа талбарыг өөрчилж болно.
Талбарт төрөл нэмэх
 
'''Талбарт төрөл нэмэх'''
 
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрөлд шинэ талбарыг нэмэхийн тулд дараах синтаксийг ашиглана.
ALTER TYPE typename
{| class="wikitable"
|ALTER TYPE typename
 
ADD field_name field_type;
|}
Дараах код нь категорийн төрөл дэх картын төрлийг харуулна. Энд бид имэйл нэртэй шинэ салбар нэмж байна.
cqlsh:tutorialspoint> ALTER TYPE card_details ADD email text;
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> ALTER TYPE card_details ADD email text;
|} 
 
'''Баталгаажуулалт'''
 
Баталгаажуулалт
DESCRIBE тушаалыг ашиглан шинэ талбарыг нэмсэн эсэхийг шалгана уу.
cqlsh:tutorialspoint> describe type card_details;
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> describe type card_details;
 
CREATE TYPE tutorialspoint.card_details (
num int,
pin int,
name text,
cvv int,
phone set<int>,
);
 
Талбарыг төрөл хэлбэрээр өөрчлөх
   num int,
 
   pin int,
 
   name text,
 
   cvv int,
 
   phone set<int>,
 
   );
|} 
 
'''Талбарыг төрөл хэлбэрээр өөрчлөх'''
 
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг өөрчлөхийн тулд дараах синтаксийг ашиглана уу.
ALTER TYPE typename
{| class="wikitable"
|ALTER TYPE typename
 
RENAME existing_name TO new_name;
|}
Дараах код нь төрөл дэх талбарын нэрийг өөрчилдөг. Энд бид талбар имэйлийг шуудангаар нэрлэх болно.
cqlsh:tutorialspoint> ALTER TYPE card_details RENAME email TO mail;
{| class="wikitable"
Баталгаажуулалт
|cqlsh:tutorialspoint> ALTER TYPE card_details RENAME email TO mail;
|}
'''Баталгаажуулалт'''
 
DESCRIBE тушаалыг ашиглан төрөлтийн нэр өөрчлөгдсөн эсэхийг шалгана уу.
cqlsh:tutorialspoint> describe type card_details;
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> describe type card_details;
 
CREATE TYPE tutorialspoint.card_details (
num int,
pin int,
name text,
cvv int,
phone set<int>,
mail text
);
 
Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг устгах
   num int,
 
   pin int,
 
   name text,
 
   cvv int,
 
   phone set<int>,
 
   mail text
 
   );
|} 
 
'''Хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг устгах'''
 
DROP TYPE нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг устгахад хэрэглэгддэг тушаал юм. Доорх бол хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлийг устгах жишээ юм.
Жишээ нь
 
'''Жишээ нь'''
 
Хас устгахаас өмнө доор тайлбарласны дагуу DESCRIBE_TYPES командыг ашиглан хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрлүүдийн жагсаалтыг баталгаажуулна уу.
cqlsh:tutorialspoint> DESCRIBE TYPES;
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> DESCRIBE TYPES;
 
card_details card
|} 
 
Хоёр төрлөөс эхлэн нэрлэсэн картыг доор үзүүлснээр устгах хэрэгтэй.
cqlsh:tutorialspoint> drop type card;
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> drop type card;
|} 
 
Өгөгдлийн төрлийг хассан эсэхийг шалгахын тулд DESCRIBE командыг ашиглана уу.
cqlsh:tutorialspoint> describe types;
{| class="wikitable"
|cqlsh:tutorialspoint> describe types;
 
card_details.
''''''Bold text''''''
|}
 
[[af:Wikipedia:Redigeer]]
[[am:Help:Editing]]
[[ar:مساعدة:تحرير]]
[[br:Skoazell:Penaos kemmañ ur bajenn]]
[[bg:Уикипедия:Как се редактират страници]]
[[ca:Ajuda:Com s'edita una pàgina]]
[[en:Wikipedia:How to edit a page]]
[[eo:Helpo:Kiel redakti paĝon]]
[[fa:ویکی‌پدیا:راهنمای ویرایش صفحات]]
[[hi:विकिपीडिया:लेख को कैसे बदलें]]
[[lb:Wikipedia:Regelen]]
[[hu:Wikipédia:Hogyan szerkessz lapokat?]]
[[ja:Wikipedia:編集の仕方]]
[[no:Hjelp:Hvordan man redigerer en side]]
[[nn:Hjelp:Endring]]
[[ro:Wikipedia:Cum modific o pagină]]
[[sl:Wikipedija:Urejanje strani]]
[[simple:Help:How to edit]]
[[sv:Wikipedia:Hur man redigerar en sida]]
[[vi:Trợ giúp:Sửa đổi]]
[[tr:Yardım:Sayfa nasıl yazılır]]
[[yi:הילף:רעדאקטירן]]
[[zh-yue:Wikipedia:點樣編輯一頁]]
[[zh:Wikipedia:如何编辑页面]]