"Ньютоны хуулиуд"-ны өөр хувилбарууд

 
=== Гуравдугаар хууль ===
Аливаа бие хоёр дахь биед F хүчээр үйлчлэхэд хоёр дахь бие нь эхний биед -F хүчээр үйлчилнэ. F ба -F нь ижил хэмжээтэй бөгөөд эсрэг чиглэлтэй. Ү тэнхлэгийн дагуу N-mg=0 байна. Иймд N=mg байна. Х тэнхлэгийн дагуу Fүр=yN байна. Иймд Fүр=ymg байна. Ариука
 
<math>\overrightarrow{F}_{1}=-\overrightarrow{F}_{2}</math>
Anonymous user