"Зүчи"-ны өөр хувилбарууд

{{Familytree| | |SAR|!|NIK|y|~|~|~|~|~|~|~|JOC|y|UKA| |SUL|
JOC=[[Зүчи]]|SAR=[[Сартгуа хатан]]|NIK=[[Нихтимиш үжин]]|UKA=[[Ухаа үжин]]|SUL=Султан хатан|}}
{{Familytree| | ,| -| -| -|!+| -| -| -| .| | | | | | | | | | |!|}}
{{Familytree| ORD| | SHIB| | |!|,|~|~|~|~|y|.SHIN| | | | | | BAT| |!BER|}}
ORD=[[Орд]]|JUKSHIB=[[Жүхэ хатанШибан]]|TUBSHIN=[[Тубахан хатанШинхур]]|BAT=[[Бат хан]]|WHOBER=? хатан[[Бэрх]]|}}
{{Familytree|JUK|y|ORD|y|TUB| |WHO| |WHO|y| BAT |
ORD=[[Орд]]|JUK=[[Жүхэ хатан]]|TUB=[[Тубахан хатан]]|BAT=[[Бат хан]]|WHO=? хатан|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOG |y| BUK |TOG=[[Тогой хан]]|BUK=[[Буха үжин]]|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | | | | | | JIJ |y| MONH |MONH=[[Мөнхтөмөр хан]]|JIJ=[[Жишэг хатан]]|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANNA |ANNA=[[Анна гүнж]]|}}
{{Familytree/end}}