"Зүчи"-ны өөр хувилбарууд

{{Familytree| | | | | |,|y|~|~|~|~|.|!|,|~|~|~|~|y|.|}}
{{Familytree| | | |SAR|!|NIK|y|JOC|y|UKA| |SUL|JOC=[[Зүчи]]|SAR=[[Сартгуа хатан]]|NIK=[[Нихтимиш үжин]]|UKA=[[Ухаа үжин]]|SUL=Султан хатан|}}
{{Familytree| | | | | |!| |!| | | | | | | |!|}}
{{Familytree| | | | | |ORD| | WHO |y| BAT |ORD=[[Орд]]|BAT=[[Бат хан]]|WHO=?|}}
{{Familytree| | | | | | | | | | | | |!}}