"1997 оны Азийн санхүүгийн хямрал"-ны өөр хувилбарууд