"Шинэ Гэрээ"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
'''Ариун Сүнс ба Шавь нарын үйлс'''
* Үйлс ном
'''ЭлчГэгээн Паулын захидлууд'''
* Ром ном
* 1 Коринт ном
* 2 Коринт ном
* Галат ном
* Ефес ном
* Филиппой ном
* Колоссай ном
* 1 Тесалоник ном
* 2 Тесалоник ном
* 1 Тимот ном
* 2 Тимот ном
* Тит ном
* Филемон ном
* Еврей ном (''Бичигчийг Паул гэж үздэггүй'')
'''АхлагчдынЭлч нарын захидлууд'''
* 1 Петр ном
* 2 Петр ном
* 1 Иохан ном
* 2 Иохан ном
* 3 Иохан ном
* Иуда ном
'''* Илчлэлт''' зэрэг болно.
 
* Илчлэлт ном зэрэг болно.
Шинэ Гэрээний агуулгыг хам сэдвээр нь авч үзвэл Есүс Христийн амьдрал болон Үйлчлэлүйлчлэл, Үхэлүхэл ба Амилалтамилалт, Элч нарын Сайн мэдээний тунхаглал, болон хэрхэн Христэч зан байдал дотор төлөвших, сүмийгсүм чуулганыг хэрхэн удирдах, бусадтай хэрхэн харилцах, гэр бүл, гэрлэлт зэргийгзэргийн талаар өгүүлдэг.
 
== Мөн үзэх ==
807

edits