"Католик"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
 
Онол сургаалын тухайд.
Католик чуулганы хувьд зөвтгөл нь зөвхөн итгэлээр ирдэг зүйл биш болж таарна. Учир нь хүний дотоод итгэл нь гаднах үйлдлээр илэрхийлэгддэг гэж тэд үздэг. Мөн сайн үйлс хийснээрээ гэмээ наминчилжнаманчилж буй хэрэг хэмээн чухалчилдаг ба хүн итгэлээр болон чуулганд соёрхсон БурханыТэнгэрбурханы эрх мэдэлд захирагдан, буян үйлдэн явснаар авралыг олно гэж сургадаг.
Харин протестант христитгэлтнүүдийн хувьд зөвтгөл нь 100% итгэлээр ирдэг гэдэг. Хэдий портестант чуулганд хариатай итгэгчид зөвтгөл нь зөвхөн Христэд итгэх итгэлээр Бурханаас тэдэнд өгөгдсөн гэдэг боловч үйлсийг орхигдуулдаггүй. Жинхэнэ итгэл нь үйлстэй байдаг гэдэгт баттай итгэдэг Иак 2:17и.
Тэнгэрлэг нигүүлсэлийн тухайд
Нигүүлсэл нь тухайн хүнийг итгэхэд урьдчилан тусладаг ба сайн үйл үйлдэхэд хөхүүлэнхөхиүлэн дэмжих үр ашигтай гэж католикчууд үздэг бол шинэчлэгдсэнпротестант чуулганууд нь ердийн нигүүлсэл нь бүгдэд сайн зүйлийг боломжтой болгодог ба нигүүлсэл нь авралд хүргэххүргэхэд хангалттай гэж итгэдэг.
Аврал
Итгэж баптисмийгариун угаал хүлээн авсан байлаа ч онцгой төрлийн гэм нүглээс болоод аврал нь алдагдах боломжтой. Христийн талаар хэзээ ч сонсож байгаагүй нэгэнд аврагдах боломж бий гэж католикчууд итгэж байхад протестант чуулганууд Христэд итгэж, сайн мэдээнд итгээгүй хүмүүс тамд унана хэмээн үздэг аж. Тэнгэрлэг нигүүлслийн үр дүн нь болзолгүй,зөвхөн итгэлээр ирдэг гэж шинэчлэгдсэн чуулганыхан итгэж байх юм.
 
[[Ангилал:Христ Итгэл]]
807

edits