"АТ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

 
== Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх аюул ==
* H400: VeryУсны toxicамьралд toмаш aquatic lifeхортой
* H401: ToxicУсны toамьралд aquatic lifeхортой
* H402: Усны амьтадыг гэмтээнэ
* H402: Harmful to aquatic life
* H410: Усны амьралд удаан хугацаанд маш хортой нөлөөлнө
* H410: Very toxic to aquatic life with long-lasting effects
* H411: Усны амьралд удаан хугацаанд хортой нөлөөлнө
* H411: Toxic to aquatic life with long-lasting effects
* H412: Усны амьтадыг удаан хугацаанд гэмтээж нөлөөлнө
* H412: Harmful to aquatic life with long-lasting effects
* H413: Усны амьтадыг удаан хугацаанд гэмтээж нөлөөлөх магадлалтай
* H413: May cause long-lasting harmful effects to aquatic life
* H420: Нийтийн эрүүл мэнд ба хүрээлэн буй орчинд агаарын дээд давхрага дахь озоны давхрагыг устгаснаар нөлөөлнө
* H420: Harms public health and the environment by destroying ozone in the upper atmosphere