"АТ-фразын жагсаалт"-ны өөр хувилбарууд

(Хуудас үүсгэв: "АТ-фраз буюу Аюултай Төлвийн фраз (англ. Hazard Statements Phrases) нь Химийн Бодисийг Ангилах Олон Улс...")
 
 
== Физик аюул ==
* H200: Тогтворгүй тэсрэмтгий
* H200: Unstable explosive
* H201: Тэсрэтмгий; нийтээрээ дэлбэрэх аюултай
* H201: Explosive; mass explosion hazard
* H202: Тэсрэтмгий; цацарч шидэгдэх өндөр аюултай
* H202: Explosive; severe projection hazard
* H203: Тэсрэтмгий; галын, тэсрэх, цацарч шидэгдэх аюултай
* H203: Explosive; fire, blast or projection hazard
* H204: Галын, цацарч шидэгдэх аюултай
* H204: Fire or projection hazard
* H205: Галаас нийтээрээ дэлбэрэх аюултай
* H205: May mass explode in fire
* H220: ExtremelyОнцгой flammableшатамхай gasхий
* H221: FlammableШатамхай gasхий
* H222: Онцгой шатамхай аэрозоль
* H222: Extremely flammable aerosol
* H223: FlammableШатамхай aerosolаэрозоль
* H224: Онцгой шатамхай шингэн ба уур
* H224: Extremely flammable liquid and vapour
* H225: HighlyМаш flammableшатамхай liquidшингэн andба vapourуур
* H226: FlammableШатамхай liquidшингэн andба vapourуур
* H227: CombustibleШатамхай liquidшингэн
* H228: Шатамхай хатуу бодис
* H228: Flammable solid
* H229: Даралтат сав: халаавал тэсрэх магадлалтай
* H229: Pressurized container: may burst if heated
* H230: Агааргүй орчинд ч тэсрэх урвалд орох магадлалтай
* H230: May react explosively even in the absence of air
* H231: Илүүдэл даралт ба/эсвэл температурт агааргүй орчинд ч тэсрэх урвалд орох магадлалтай
* H231: May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature
* H240: Халалтаас тэсрэх магадлалтай
* H240: Heating may cause an explosion
* H241: Халалтаас тэсрэх эсвэл гал гаргах магадлалтай
* H241: Heating may cause a fire or explosion
* H242: Халалтаас гал гаргах магадлалтай
* H242: Heating may cause a fire
* H250: Агаарт гэнэт дөл авалцдаг
* H250: Catches fire spontaneously if exposed to air
* H251: Өөрөө халдаг; дөл авалцах магадлалтай
* H251: Self-heating; may catch fire
* H252: Их хэмжээтэй тохиолдолд өөрөө халдаг; дөл авалцах магадлалтай
* H252: Self-heating in large quantities; may catch fire
* H260: Устай холилдоход шатамхай хий ялгаруулдаг ба тэр нь өөрөө гэнэт авалцах магадлалтай
* H260: In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously
* H261: Устай холилдоход шатамхай хий ялгаруулдаг
* H261: In contact with water releases flammable gas
* H270: Гал үүсгэх эсвэл дэмжих магадлалтай; исэлдүүлэгч
* H270: May cause or intensify fire; oxidizer
* H271: Гал үүсгэх эсвэл тэсрэх магадлалтай; хүчтэй исэлдүүлэгч
* H271: May cause fire or explosion; strong oxidizer
* H272: Галыг дэмжих магадлалтай; исэлдүүлэгч
* H272: May intensify fire; oxidizer
* H280: Даралтан дор хий агуулдаг; халалтаас тэсрэх магадлалтай
* H280: Contains gas under pressure; may explode if heated
* H281: Хөргөгдсөн хий агуулдаг; криоген түлэгдэл эсвэл гэмтэлд хүргэх магадлалтай
* H281: Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury
* H290: Металлуудыг исэлдүүлэх магадлалтай
* H290: May be corrosive to metals
 
== Эрүүл мэндэд учруулах аюул ==