"Зунгааралт"-ны өөр хувилбарууд

 
====Холигдсон шингэний зунгааралт====
TheХоёр viscosityба ofтүүнээс theолон blendшингэний ofхольцын twoзунгааралтыг orРефутасын more liquids can be estimated using the Refutas equation.тэгшитгэл<ref>{{cite book|author=Maples, Robert E. |title=Petroleum Refinery Process Economics|edition=2nd|publisher=Pennwell Books|year=2000|isbn=0-87814-779-9}}</ref> ашиглан олно.<!--- dead link ref>Baird, C.T. (1989), ''Guide to Petroleum Product Blending'', HPI Consultants, Inc. [http://www.hpiconsultants.com/blending/index.htm HPI website], ISBN 0685547841.</ref ---> TheТооцоолол calculationнь isдараах carriedгурван outалхамд inгүйцэтгэгдэнэ. three steps.
 
Эхний алхам нь хольцийн бүрдүүлэгч бүрт зунгааралтын холигдолтын тоог (VBN) (мөн холигдолтын индекс гэж нэрлэж болно)
The first step is to calculate the Viscosity Blending Number (VBN) (also called the Viscosity Blending Index) of each component of the blend:
 
:(1) {{pad|3em}} <math>\mbox{VBN} = 14.534 \times \ln\left[ \ln(\nu + 0.8) \right] + 10.975\,</math>
 
гэж тодорхойлох ба энд кинематик зунгааралт нь сентиСтокесийн нэгжээр (cСт) байна. Бүх зунгааралтууд ижил температурт хэмжигдсэн эсхүл тооцогдсон байх ёстой.
where ''ν'' is the kinematic viscosity in centistokes (cSt). It is important that the kinematic viscosity of each component of the blend be obtained at the same temperature.
 
Дараагийн алхам нь хольцын хувьд VBN -ийг
The next step is to calculate the VBN of the blend, using this equation:
 
:(2) {{pad|3em}} <math>\mbox{VBN}_\text{Blend} = \left[ x_A \times \mbox{VBN}_A \right] + \left[x_B \times \mbox{VBN}_B\right] + \cdots + \left[x_N \times \mbox{VBN}_N\right]\,</math>
 
гэж тогтоох явдал ба ''x<sub>X</sub>'' нь хольцын хувьд бүрдүүлэгчүүдийн [[массын фракц]] юм.
where ''x<sub>X</sub>'' is the [[mass fraction (chemistry)|mass fraction]] of each component of the blend.
 
Нэгэнт хольцын зунгааралтын холигдолтын тоо олдсон бол сүүлчийн алхам нь тэгшигэл (1) ээс ''ν'' тодорхойлох ажил болно.
Once the viscosity blending number of a blend has been calculated using equation (2), the final step is to determine the kinematic viscosity of the blend by solving equation (1) for ''ν'':
 
:(3) {{pad|3em}} <math>\nu = \exp\left( \exp\left( \frac{\text{VBN}_\text{Blend} - 10.975}{14.534} \right) \right) - 0.8,</math>
 
whereэнд ''VBN<sub>Blend</sub>'' isхольцын theзунгааралтын viscosityхолигдолтын blendingтоо number of the blendболно.
 
==Түгээмэл бодисын зунгааралт==
===Агаар===
[[File:Air dry dynamic visocity on pressure temperature.svg|thumb|right|Pressure dependence of the dynamic viscosity of dry air at the temperatures of 300, 400 and 500 K]]
Агаарын зунгааралт нь температураас хамаарна.
The viscosity of air depends mostly on the temperature.
At 15&nbsp;°C, the viscosity-тай ofүед airагаарын isзунгааралт 1.81{{e|−5}} kgкг/(mм·sс), 18.1 μPaμПаa.sс orэсвэл 1.81{{e|−5}} PaПa.sс байна. The kinematic viscosity atХарин 15&nbsp;°C isүед кинематик зунгааралт нь 1.48{{e|-5}} mм<sup>2</sup>/sс orэсвэл 14.8 cStcСт байна. At 25&nbsp;°C, үед the viscosity is 18.6 μPa.s and the kinematic viscosity 15.7 cSt. One can get the viscosity of air as a function of temperature from the [http://www.lmnoeng.com/Flow/GasViscosity.htm Gas Viscosity Calculator]
 
===Ус===