"Зунгааралт"-ны өөр хувилбарууд

[[File:Viscous regimes chart.png|thumb|right|320px|Viscosity, the slope of each line, varies among materials]]
 
Зунгааралтын тухай Ньютоны хууль нь [[Тогтсон тэгшитгэл|тогтоосон тэгшитгэл]] юм ([[Гукийн хууль]], [[Фикийн хууль]], [[Омын хууль]] гэх мэттэй адил). Өөрөөр хэлбэл энэ нь байгалийн хууль биш боловч маш ойролцоолсон байдлаар материалын шинж чанарыг илэрхийлж чадна.
Newton's law of viscosity is a [[constitutive equation]] (like [[Hooke's law]], [[Fick's law]], [[Ohm's law]]): it is not a fundamental law of nature but an approximation that holds in some materials and fails in others.
 
Ньютоны хуулийн дагуу ажиллаж байгаа ''μ'' гэсэн зунгааралттай байгаа шингэн нь шүргэх хүчдэлээс хамааралтай байх бөгөөд [[Ньютоны шингэн]] гэж нэрлэгдэнэ. [[Хий]], [[ус]] болон олон бусад ердийн шингэнүүдийг ердийн нөхцөлд Ньютоны шингэн гэж авч үзэж болох юм. Эдгээр шингэнтэй адил Ньютоны хуулиас ямар нэгэн байдлаар зөрдөг [[Ньютоны бус шингэн]]үүд байна. Тухайлбал:
A fluid that behaves according to Newton's law, with a viscosity ''μ'' that is independent of the stress, is said to be [[Newtonian fluid|Newtonian]]. [[Gas]]es, [[water]] and many common liquids can be considered Newtonian in ordinary conditions and contexts. There are many [[non-Newtonian fluid]]s that significantly deviate from that law in some way or other. For example:
 
*[[Дилатант|Өтгөрөх шингэн]], Сунах хүчдэл ихсэхэд зунгааралт нэмэгддэг.
*[[Shear thickening]] liquids, whose viscosity increases with the rate of shear strain.
*[[Шингэрэх шингэн]], Сунах хүчдэл ихэсхэд зунгааралт буурна.
*[[Shear thinning]] liquids, whose viscosity decreases with the rate of shear strain.
*[[Тихотропи шингэн|Тихотропи шингэнүүд]], шахах, зайлах, хутгах, сэгсрэх үед улам шингэрэх шингэн.
*[[Thixotropic]] liquids, that become less viscous over time when shaken, agitated, or otherwise stressed.
*[[Реопектик шингэн]], шахах, зайлах, хутгах, сэгсрэх үед улам өтгөрөх шингэн.
*[[Rheopectic]] liquids, that become more viscous over time when shaken, agitated, or otherwise stressed.
*[[Bingham plastic|Бингамын пластик шингэн]], бага даралтанд хатуу материал шиг, гэвч даралт өгөхөд урсамтгай чанартай болно.
*[[Bingham plastic]]s that behave as a solid at low stresses but flows as a viscous fluid at high stresses.
 
Шингэрэх шингэнүүд нт маш элбэг байх ба тэдгээрийг тихотропи шингэнээс ялгаатай авч үзэх хэрэгтэй.
Shear thinning liquids are very commonly, but misleadingly, described as thixotropic.
 
Аль ч шингэний хувьд зунгааралт нь температур болон найрлагаасаа хамаардаг. Хий эсвэл бусад [[шахагдах шингэн]]<nowiki/>ий хувьд температураас хамаарах ба заримдаа даралтаас хамаарах тал бий.
Even for a Newtonian fluid, the viscosity usually depends on its composition and temperature. For gases and other [[compressible fluid]]s, it depends on temperature and varies very slowly with pressure.
 
The viscosity of some fluids may depend on other factors. A [[magnetorheological fluid]], for example, becomes thicker when subjected to a [[magnetic field]], possibly to the point of behaving like a solid.