"Энерги"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Энерги нь нэг төлөвөөс нөгөө төлөвт хувирах бөгөөд харин хэзээ ч шинээр үүсч бий болдоггүй, мөн устаж үгүй болдоггүй. Энэхүү [[Энерги хадгалагдах хууль|энерги хадгалагдах]] зарчмыг анх 19-р зууны эхэн үед постулат болгосон бөгөөд энэ нь аливаа [[Битүү систем|битүү системд]] үйлчилдэг. [[Нётерийн теорем]] ёсоор бол энерги хадгалагдах үзэгдэл нь физикийн хуулиуд цаг хугацаа өнгөрөхөд өөрчлөгддөггүй гэдэг баримтын үр дагавар юм.<ref name="jphysics">{{cite book | last =Lofts| first =G| coauthors =O'Keeffe D; et al| title=Jacaranda Physics 1| publisher =John Willey & Sons Australia Ltd. | date =2004| location = Milton, Queensland, Australia| pages = 286| chapter=11 — Mechanical Interactions| edition=2| isbn=0 7016 3777 3}}</ref>
 
Эйнштейны хууль ёсоор тодорхой масстай бие бүхэн энергитэй. [[Харьцангуйн онол]] ёсоор тайван байх үеийн энерги болон массын харьцаа нь дараах томъёогоор тодорхойлогдоно: <math>E=mc^2</math>
 
: 1 [[Килограмм|кг]]•[[Метр|м]]<sup>2</sup>•[[Секунд|сек]]<sup>-2</sup> = [[Ньютон (нэгж)|Н]]•[[Метр|м]] = [[Жоуль (нэгж)|Ж]]
 
Энерги нь олон янзын энергийн хэлбэрт байх ба үүнд жишээлбэл [[потенциал энерги]], [[кинетик энерги]], [[химийн энерги]] эсвэл [[дулааны энерги]] гэх мэтийг нэрлэж болно. Энергийг нэг системээс нөгөө рүү дамжуулах болон нэг хэлбэрээс өөр хэлбэрт хувиргаж болох боловч [[Термодинамикийн хоёрдугаар хууль|термодинамикийн 2-р хуулиар]] дулааны энергийн хувьд системүүдийн хооронд хязгаарлагдмал шилжилттэй эсвэл аар энергийн хэлбэрт хувиргах боломжтой байдаг.
 
[[Харьцангуйн онол]] ёсоор тайван байх үеийн энерги болон массын харьцаа нь дараах томъёогоор тодорхойлогдоно: <math>E=mc^2</math>
 
== Гадаад холбоос ==