"Металлург"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Металлурги - Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл буюу анхдагч болон хоёрдогч түүхий эдээс металл г..."
(Хуудас үүсгэв: "Металлурги - Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл буюу анхдагч болон хоёрдогч түүхий эдээс металл г...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user