"Металлын холбоо"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Металлууд цахилгаан дамжуулах чанар өндөр байдаг нь металл дамжуулагчийн дотор электрон..."
(Хуудас үүсгэв: "Металлууд цахилгаан дамжуулах чанар өндөр байдаг нь металл дамжуулагчийн дотор электрон...")
 
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user