"Хэмжээгүй эрхт хаант засаг"-ны өөр хувилбарууд

анги төрөл оноов.
(Хуудас үүсгэв: "Хэмжээгүй эрхт хаант засаг - төрийн эрх мэдэл (хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх) зөвхөн хааны...")
 
(анги төрөл оноов.)
илэрхийлсэн төлөөлөгчдийн байгууллага хэрэг дээрээ үл оршино. Зарим улсад
зөвлөх хурал, парламент байх боловч тэр нь хэлбэрийн төдий байдаг
 
[[Ангилал:Хаант засаг]]