"Социал төрийн элеметүүд"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Байгаль, нийгмийн бодит хүчин зүйлээс хамааран нийгмийн тодорхой хэсэг өөрийн оршихуйг ха..."
(Хуудас үүсгэв: "Байгаль, нийгмийн бодит хүчин зүйлээс хамааран нийгмийн тодорхой хэсэг өөрийн оршихуйг ха...")
 
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user