"Социал төрийн үзэл санаа"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Эрх чөлөөний болон тэгш ёсны зарчмыг ухаалгаар хослуулах, хүний эрх, эрх чөлөө бодитой хэр..."
(Хуудас үүсгэв: "Эрх чөлөөний болон тэгш ёсны зарчмыг ухаалгаар хослуулах, хүний эрх, эрх чөлөө бодитой хэр...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user