"Төр ёс"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Төр ёс - төрийг барих, засах ухаан, соёлын нийлбэр цогц мөн. Харин төр хэмээх ойлголт нь төр..."
(Хуудас үүсгэв: "Төр ёс - төрийг барих, засах ухаан, соёлын нийлбэр цогц мөн. Харин төр хэмээх ойлголт нь төр...")
 
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user