"Хэмжээгүй эрхт хаант засаг"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Хэмжээгүй эрхт хаант засаг - төрийн эрх мэдэл (хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх) зөвхөн хааны..."
(Хуудас үүсгэв: "Хэмжээгүй эрхт хаант засаг - төрийн эрх мэдэл (хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх) зөвхөн хааны...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user