"Бүх ард түмний санал хураалт"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Бүх ард түмний санал хураалт (An independence referendum) гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт орших хүн ам өөри..."
(Хуудас үүсгэв: "Бүх ард түмний санал хураалт (An independence referendum) гэж тодорхой нутаг дэвсгэрт орших хүн ам өөри...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user