"Хилийн харуул"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Хил хамгаалах үүрэг бүхий цэргийн нэгжийг хэлнэ."
(Хуудас үүсгэв: "Хил хамгаалах үүрэг бүхий цэргийн нэгжийг хэлнэ.")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user