"Эргүнэ мөрөн"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Эргүнэ мөрөн нь (оросоор: Аргунь) Амар мөрөнд цутгадаг гол юм. Өргөн гэсэн утгатай. Эргүнэ м..."
(Хуудас үүсгэв: "Эргүнэ мөрөн нь (оросоор: Аргунь) Амар мөрөнд цутгадаг гол юм. Өргөн гэсэн утгатай. Эргүнэ м...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user