"Эйлерийн арга"-ны өөр хувилбарууд

(Хуудас үүсгэв: "{{about||Эйлерийн характеристик бүхий интеграцийг|Эйлерийн тооцоолол|Бүхэл тоон бакториалчл...")
 
*[http://www.mathstools.com/section/main/runge_kutta_calculator On line calculator for Euler's method] by www.mathstools.com
*[http://rosettacode.org/wiki/Euler_method Euler method implementations in different languages] by [[Rosetta Code]]
{{Тоон интеграцлагч}}
{{Numerical integrators}}
 
[[Category:NumericalДифференциал differential equationsтэгшитгэл]]
[[Category:Runge–KuttaРунга-Куттагийн methodsарга]]
[[Category:FirstНэгдүгээр orderэрэмбийн methodsарга]]