"Төгсгөлөг ялгавар"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
[[Recurrence relation#Relationship to difference equations narrowly defined|Давталтын хамаарал]] нь ялгаварын тэгшитгэлд төгсгөлөг ялгаварын итерацийн тэмдэглэгээг оруулж өгсөнөөр төгс илэрхийлэгддэг.
 
==УрагшлахДавших, Ухрах, болон Төвийн ялгаварууд==
 
Дараах гурван төрлийн ялгаварууд ихэвчлэн хэрэглэгдэнэ. Үүнд: урагшлах, ухрах, болон төвийн ялгавар байна.
 
'''УрагшлахДавших ялгавараялгаварар''' нь дараах илэрхийллээр илэрхийлэгдэнэ.
 
:<math> \Delta_h[f](x) = f(x + h) - f(x). \ </math>
:<math> \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \frac{\Delta_h[f](x)}{h}. </math>
 
Эндээс, h хүрэлцээтэй бага байхад h - аар хуваагдсан урагшлахдавших ялгавараар функцын уламжлалыг ойролцоолж болохоор харагдаж байна. Энэ ойролцооллын алдаа нь [[Тейлорын теором]]оос тодорхойлогдох боломжтой. f нь ялгаварлагдах боломжтой гэж үзвэл, бид
:<math> \frac{\Delta_h[f](x)}{h} - f'(x) \to 0 \quad \text{as }(h \to 0). </math>
гэж бичиж болно.