"Мэдээллийн нууцлал хамгаалал"-ны өөр хувилбарууд

==Оршил==
МАБ гэдэг нь ажил хэргийн тасралтгүй чанарыг хангах, эрсдэлийг багасгах, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, бизнесийн боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд мэдээллийг олон янзын аюул, заналаас хамгаалах ажиллагаа.
Мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж ашиглах чадвараар байгууллагын манлайлал үнэлэгдэг учраас МАБ чухал. 332211
 
==Байгууллагын МАБ-ыг хангах хууль тогтоомжийн түвшин==
Гол хоёр багц арга хэмжээг авах зорилгоор хэрэгжүүлдэг. Үүнд.
Anonymous user